บทสวดมนต์ประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

บทสวดประจำวันเกิด

วันนี้เรามานำเสนอ บทสวดมนต์ประจำวันเกิด ของแต่ละวันกัน โดยเป็นวัน จันทร์ อังคาร พุธ พฎหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ให้ทุกท่านได้ สวดมนต์ ให้ตรงกับ วันเกิด ของท่าน เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และ พระประจำวันเกิด ของแต่ละวันนั้น จะมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง งั้นเราไปดูกันเลยค่ะ

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด วันอาทิตย์ (สวด 6 จบ)

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา

เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโมวิ มุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติงเย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

แบบย่อ อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด วันจันทร์ (สวด 15 จบ)

ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมา นุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

แบบย่อ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

ผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิด คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด วันอังคาร (สวด 8 จบ)

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

แบบย่อ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวัน คือ ปางอุ้มบาตร

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด วันพุธ กลางวัน (สวด 17 จบ)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

แบบย่อ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวัน คือ ปางป่าเลไลยก์

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด วันพุธ กลางคืน (สวด 12 จบ)

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

แบบย่อ คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวัน คือ ปางสมาธิ

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี (สวด 19 จบ)

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

แบบย่อ ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระประจำวัน คือ ปางรำพึง

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด วันศุกร์ (สวด 21 จบ)

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทากิพพิ สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

แบบย่อ วา โธ โน อะ มะ มะ วา

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระประจำวัน คือ ปางนาคปรก

บทสวดมนต์ประจำวันเกิด วันเสาร์ (สวด 10 จบ)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

แบบย่อ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ


แชร์บทความนี้

Scroll to Top