บทสวดมนต์ก่อนนอน 10 นาที หลับฝันดีตลอดคืน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

เชื่อว่าใครหลายคนเป็นคน นอนหลับยาก นอนไม่ค่อยหลับ หรือ หลับไม่สนิท ซึ่งยังหาปัจจัยที่ทำให้เกิดการ นอนไม่หลับ หรือ นอนไม่เต็มอิ่ม นั้นยังไม่ได้ แต่วันนี้มาเสนอวิธีหนึ่งของคนไทยเชื้อสายพุทธมักจะนิยมทำ คือ สวดมนต์ก่อนนอน เพื่อให้เราได้สงบจิต สงบใจ ซึ่ง บทสวดมนต์ก่อนนอน มีหลายบทมากมาย วันนี้เราจะมาแนะนำ บทสวดมนต์ก่อนนอน 10 นาที ใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้มีสมาธิ หลับฝันดีตลอดคืนค่ะ หากพร้อมกันแล้ว เรามา สวดมนต์ก่อนนอน ไปพร้อมกันเลยค่ะ

ตั้งนะโม 3 จบ เพื่อสักการะพระพุทธเจ้า

นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัส สะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

กล่าวบทสักการะพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปฏิบันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทสวดมนต์ อาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

บทสวดมนต์ ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุ ติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติ ยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัม ปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิพุท ธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะ ระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระ ณัง คัจฉามิ

บทสวดมนต์ สมาทานศีล 5

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (กล่าว 3 จบ)

บทแผ่เมตตา (ให้ตนเอง)

อะหัง สุขิโต โหมิ

นิททุกโข โหมิ

อะเวโร โหมิ

อัพยาปัชโฌ โหมิ

อะนีโฆ โหมิ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

บทแผ่เมตตา (ให้ผู้อื่นและสัตว์โลก)

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

อเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

อิ ทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

อิทังเม คุรูปัช ฌายา จริยา นัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัช ฌายา จริยา

อิ ทังสัพพะ เทวะ ตานัง โหตุ สุขิ ตา โหนตุ สัพ เพ เทวา

อิทังสัพพะ เปตา นังโหตุ สุขิตา โหน ตุ สัพเพเปตา

อิทัง สัพพะ เวรี นัง โหตุ สุขิตาโหตุ สัพเพเวรี

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา


แชร์บทความนี้

Scroll to Top